Všeobecný praktický lekár pre dospelých

Cenník

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla .......................................................................25,- EUR

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla pre seniorov................................................15,- EUR

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbrane ...........................................................................40,- EUR

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pred letom lietadlom a pod ............................10,- EUR

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre štúdium ...............................................................................................................5,- EUR

Prehliadka pracovníkov SBS služby ....................................................................................................................................25,- EUR

Preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania bez nutnosti posúdenia EKG ....................................15,- EUR

Preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania s nutnosťou posúdenia EKG ...................................20,- EUR

Komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia a pod .........................................................................................................................................................................10,- EUR

Odber biologického materiálu na žiadosť pacienta ..........................................................................................................5,- EUR

Výkony na žiadosť pacienta (CRP alebo FOB - vyšetrenie stolice) ............................................................................8,- EUR

Výkony na žiadosť pacienta (EKG) ........................................................................................................................................5,- EUR

Podanie injekcií, ktoré neindikoval všeobecný lekár ........................................................................................................5,- EUR

Vyšetrenie mimo zdravotného poistenia na žiadosť pacienta, cudzinca.................................................................25,- EUR

Interné predoperačné vyšetrenie pred výkonmi nehradenými z verejného zdravotného poistenia ............30,- EUR

Potvrdenie pre komerčnú zdravotnú poisťovňu .............................................................................................................25,- EUR

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť pacienta ..............................................................10,- EUR

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pred kúpeľnou liečbou pre samoplatcu ..........................................7,- EUR

Vystavenie potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid na vlastnú žiadosť pacienta ...............................................3,- EUR

Vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN, pri strate receptu ..............................................5,- EUR

Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne na žiadosť občana ...................20,- EUR

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta ..............................................................................................15,- EUR

Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín od požiadania ...................................................10,- EUR